پرونده الکترونیک سلامت (Electronic Health Record (EHR

عبارت پرونده الکترونیک سلامت اکنون به دو مفهوم بکار می رود. یک معنای عام کـه اغلـب مـردم آنـرا بـه معنای هر یک از مفاهیم فوق در نظر می گیرند و یـک معنـای تخصصـی کـه مفهـومی متفـاوت بـا مفـاهیم قبلی دارد:

تفاوت با  CPR از آنجا که لزوما به معنی جمع آوری تمام اطلاعات قبل از تولـد و پـس از مـرگ نیسـت و بیشتر بر اطلاعات مربـوط بـه مراقبتهـای جـاری یـا آتـی تمرکـز دارد . در ضـمن اجـزای آن بـرمبنـای منـافع سنجش پذیر و واقعی جمع شده اند و نگرش آن شامل مواردی مانند طب مکمل و عادات زندگی نیـز مـیگردد.

 

تفاوت با :EMR از آنجا که محدود به شبکه بهداشت و درمان نمی گردد.

تفـاوت بـا :DMR از آنجـا کـه یکپارچـه سـازی سیسـتم هـای قـدیمی و بانکهـای اطلاعـاتی سـنتی و سیستم های پیغام دهی را در نظر دارد.

تفاوت با :PHR از آنجا که عمدتا خدمات دهندگان و پزشکان محتوای آنرا فراهم می کنند.

 

ویژگی های انحصاری : EHR

 .1نمایانگر دیدگاه خدمات دهندگان به سابقه سلامت فرد است.

2. روشی برای ارتباطات بالینی و برنامه ریزی مراقبت بین خدمات دهندگان مسؤول رسیدگی بـه فرد ارائه می کند. همچنین شامل فرایند های تصمیم گیری مربوط به عرضه (یا ندادن) خدمات و اقدامات به تعویق افتاده به علل سازمانی یا بیمه ای می باشد.

 .3ثبت دقیق خدماتی که به فرد ارائه شده است به منظور انجام بازپرداخـت هـای مـالی ضـرورت دارد.

4. به عنوان مدرکی قانونی درمورد نوع خدمات ارائه شده قابل استناد است.

5. منبعــی اطلاعــاتی بــرای خــدمات بــالینی، بهداشــتی، پــژوهش پیامــدها و ســلامت عمــومی محسوب می گردد.

6. ممکن است به عنوان منبع عمده آموزشی برای پزشکان و خدمات دهندگان عمومی اسـتفاده شود.

7. به آسانی بین خدمات دهندگان مجاز به اشتراک گذاشته می شود.

٨. مشوق ثبت تعاملی در محل ارائه خدمت است.

9. مبنایی برای طرح های کمک تصمیم گیری خواهد بود.

 

برخی مزایای EHRو خدمات آنلاین :

دسترسی بهتر مردم به اطلاعات سلامت خودشان و در نتیجه توانایی آنان در تصمیم گیری آگاهانه برای حفظ سلامت خود

دسترسی بهتر خدمات دهندگان به اطلاعات (با رضایت مشتری) در محل ارائه خدمت

کاهش انجام آزمونهای تشخیصی (از جمله آزمایشات تکراری(

بهبود هشدارها و توجه به خطاهای پرهیزشدنی پزشکی (مانند عوارض تداخل داروها(

بهبود مراقبتهای برنامه ریزی شده یكپارچه

افزایش بهره وری خدمات دهندگان و کاهش هزینه های اداری ارائه و تامین مالی خدمات

پشتیبانی از پژوهشهای بالینی و بهداشتی

 

فراهم کردن اطلاعات لازم در جهت برنامه ریزی های گروهی و جمعیتی

پایش به منظـور ممیـزی بـالینی، مـدیریت بـالینی، بررسـی صـرف بهینـه منـابع نسـبت بـه بارکاری

دسترسی بیشتر به خدمات سلامت در مناطق دور افتاده و محروم

کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان

افزایش آیفیت خدمات ازطریق تشخیص و درمان به موقع

کاهش محدودیت های پزشكان مناطق دور دست

افزایش خدمات آموزشی در مناطق دور افتاده

بهبود مشاوره و ارجاع در سطوح مختلف

جهت دهی و آنترل بهتر ارایه خدمات

دسترسی به لحظه به بسیاری از انـواع آمارهـای بخـش سـلامت، امكـان تعریـف آمارهـای پیچیده طبق نظر کاربر

 

نتایج مورد انتظار EHR

ارتقاء سلامت افراد زیر پوشش

بهبود سرانجام های خدمات سلامت

بهبود کیفیت خدمات

بهبود ایمنی مصرف کنندگان

 

 

همچنین بخوانید:

مدیکر چیست؟

پایش بیماران از راه دور

مزایای پزشکی از راه دور برای بیماران و پزشکان

بالا