ظهور پزشکی از راه دور

مفاهیم جدیدی همچون دورا پزشکی Tele-Healthو خدمات سلامت همراه  M-Health که با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی تعریف می شود می تواند کاربردهای مختلفی مانند سیستم‌های ذخیره اطلاعات بیمار، سیستم‌های اطلاعات دارویی، سیستم‌های پیگیری درمان، سیستم‌های درمان از راه دور و سیستم‌های پذیرش بیمار نمونه را در کشور ممکن کند.

 

ظهور مفاهیم جدیدی با نام پزشکی از راه دور و سلامت موبایل

بررسی خدمات ارائه شده در حوزه سلامت و بهداشت، به كمك فضای مجازی مفاهیم جدیدی همچون پزشکی از راه دور یا دورا پزشکی Tele-Health و خدمات سلامت همراه  M-Health را ایجاد می كند. بر این اساس ارائه خدمات بر پایه باند وسیع، ابزار مختلفی را درگیر انتقال و رد و بدل كردن دیتا می كند به نحوی که بیماران و پزشكان به وسیله تلفن همراه خود به پهنه گسترده ای از اطلاعات متصل می شوند و با یكدیگر به تبادل اطلاعات می پردازند. هنگامی كه بیمار نزد پزشك می رسد با ارائه كارت هوشمند به پزشك، پرونده الكترونیكی خود را در اختیار پزشك قرار داده و پزشك نیز به وسیله دستگاه مخصوص، اطلاعات كارت را خوانش می كند.

 

نظام های سلامت الكترونیك

سازمان بهداشت جهانی ، سلامت الکترونیک را به عنوان "نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور اتصال ارائه دهندگان، بیماران و دولت ها؛ به منظور آموزش و اطلاع رسانی به متخصصان خدمات بهداشت و درمان، مدیران و گیرندگان خدمات؛ به منظور برانگیختن نوآوری در ارائه مراقبت و مدیریت سیستم بهداشتی و به منظور بهبود سیستم خدمات بهداشت و درمان است" تعریف می کند.

یكی از این موارد پرونده سلامت الكترونیك است .افزایش تخصص در مراقبت های بهداشتی و مهاجرت و سفر افراد(به هر دلیلی درمانی،کاری،سیاحتی و...) موجب افزایش تفکیک و فروپاشی مدارک و پرونده های بهداشتی سنتی شده استپرونده الکترونیک سلامت در بر گیرنده ی اطلاعات مراقبت بهداشتی است که در طول حیات فرد به صورت الکترونیکی،باهدف پشتیبانی از مراقبت مستمر با کیفیت بهتر،آموزش و پژوهش ذخیره شده است. در واقع پرونده الکترونیک سلامت تمام عملکردهای یک پرونده سنتی را با کیفیت بهتر پوشش می دهد.

 

معاینه از راه دور به کمک ارسال تصاویر رادیولوژی، ارسال سیگنال‌های حیاتی و گزارشهای متنی و صوتی شرح حال بیمار از یک سو و ارایه دستورات به صورت متن یا صوت و یا در مواردی خاص همچون جراحی از راه دور بصورت فرامین مکانیکی توسط پزشک، چرخه یک عملیات پزشکی از راه دور را تشکیل می‌دهد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی بخش های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امنیتی كشورها تحولات عظیمی را بوجود آورده است . یكی از این تغییرات در حوزه بهداشت و در مان است ، كه سیستم‌های ذخیره اطلاعات بیمار، سیستم‌های اطلاعات دارویی، سیستم‌های پیگیری درمان، سیستم‌های درمان از راه دور و سیستم‌های پذیرش بیمار نمونه ای از این كاربردهاست .

بررسی خدمات ارائه شده در حوزه سلامت و بهداشت، به كمك فضای مجازی، مفاهیم جدیدی همچون دورا پزشکی (Tele-Health) و خدمات سلامت همراه ( M-Health) و... را ایجاد می كند. بر این اساس ارائه خدمات بر پایه باند وسیع، device های مختلفی را درگیر انتقال و رد و بدل كردن دیتا می كند . بیماران و پزشكان به وسیله تلفن همراه خود به پهنه ی گسترده ای از اطلاعات متصل می شود و با یكدیگر به تبادل اطلاعات می پردازند . هنگامی كه بیمار نزد پزشك می رسد با ارائه كارت هوشمند خود به پزشك پرونده الكترونیكی خود را در اختیار پزشك قرار داده و پزشك نیز به وسیله دستگاه مخصوص، اطلاعات كارت را خوانش می كند .

 

همچنین بخوانید:

مراقبت سلامت از راه دور چیست؟

آسیب شناسی از راه دور

پزشکی از راه دور و سلامت الکترونیک

 

بالا