پرستاران میگویند:تله مدیسین ( پزشکی از راه دور) مراقبت از بیمار را بهبود و نتیجه گیری بهتری را در ICU به دنبال دارد

اخیرا طی یک گزارش در آمریکا درمورد مراقبت های بحرانی، نشان داده شده است که پزشکی تله مدیسین به شدت نحوه مراقبت را دربخش مراقبت های ویژه تغییر داده و سبب شده است که بهره وری و همکاری دربین پرستاران ICU بیشتر شود. در این گزارش بیش از 1200 پرستار در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده و حدود 79 درصد از پرستاران سیستم های تله  ICU  را برای بهبود مراقبت از بیمار ترغیب کردند و حدود 75 درصد از آنان اذعان داشتند که عملکرد شغلیشان بهبود بخشیده شده است.

یکی از پاسخ دهندگان گفت: "که تجربه Tele-ICU یکی از منحصر به فرد ترین زمینه هایی است که تاکنون انجام داده و از نظر گسترش و ارتقاء ایمنی و مراقبت از بیماران دارای توان بالقوه فراوانی است و در واقع مهارت های فراوانی مورد نیاز ترکیبی از مهارت های مشترک و منحصر به فرد است."

Tele-ICU به عنوان نوآوری های تکنولوژیکی تعریف شده است که با استفاده از صدا، تصویر ویا ترکیبی از صدا و تصویر در نظارت بر مراقبت های حیاتی در بخش مراقبت های ویژه عمل می کند. بر طبق نظر پاسخ دهندگان، بزرگترین مزایای تله ICU توانایی نظارت بر علائم حیاتی ، ارائه مدیریت پزشکی، افزایش ایمنی بیمار و تشخیص وضعیت فیزیولوژیکی ناپایدار در بیماران است اما این گزارش حاکی برآن است که تاثیر تله  ICU محدود است و بحث و آموزش مداوم برای بهبود سلامت از این طریق در مناطق مختلف و افزایش درک استفاده از آن در میان کارکنان حوزه پرستاری و پزشکی بسیار با اهمیت است.

بالا