پایش بیماران از راه دور

از آنجایی که کلیه اطلاعات ارسال شده از مراکز و پاسخ های ارائه شده از مرکز تخصصی حفظ و ذخیره می شود , این اطلاعات در صورت لزوم برای کلیه کاربران قابل دسترسی بوده و از اطلاعات آن می توان جهت درمان بیماران مشابه , آموزش , آمارگیری و انجام تحقیقات استفاده کرد.در واقع یک پرونده کامل از سیر درمان بیمار بوده که جهت پایش بیماران در دسترس کاربران قرار میگیرد و ارسالonlineتصاویر پزشكی، سیگنال های حیاتی بیمار به صورت ویدئوكنفرانس، از روش های عمده پایش از راه دور است.

یكی از اهداف مهم راه اندازی سرویس پزشكی از راه دور پیگیری دقیق بیماران بدون نیاز به مراجعه به مركز بهداشت و درمان شهرهای دور و یا در مراكز پیشرفته تر حتی بدون نیاز به مراجعه به مراكز بهداشت شهری و از طریق منازل بیماران است. بدین معنی كه در مراكز دور از شهر و در مورد بیمارانی كه نیازمند پیگیری مداوم م یباشند، مثل بیماران مسلول و یا بیماران دیابتی، بعد از ثبت شدن بیماران در سیستم پزشكی از راه دور در نوبت اول هر ویزیت نوبت ویزیت آینده بیمار مشخص می شود. این نوبت برای مركز تخصصی و شبكه بهداشت و درمان مربوطه مشخص بوده و در زمان مقرر باید توسط هر دو گروه پیگیری شود. به این معنی كه مركز تخصصی به مركز اولیه ارجاع دهنده در مورد ویزیت بعدی بیماران از سه روز قبل یادآوری لازم را به عمل آورده و در تاریخ مقرر و حتی تا سه روز بعد از آن، مركز شهری مسئولیت پیگیری بیمار را بر عهده دارد. از آنجایی كه این پیگیری صورت فعال و مراجعه مستقیم به درب منازل نیست از طریق حداكثر تماس تلفنی با بیمار باید انجام شود. در صورت انجام شدن ویزیت درخواست باید با استفاده از كد مشاوره قبلی و با تكمیل نمودن فرم پیگیری به مركز تخصصی ارسال شده و نتیجه نیز طبق روال قبل توسط مركز تخصصی ارسال شود. بدیهی است كه درخواست مشاوره و پاسخ آن باید در هر دو مركز ثبت شود. در صورتی كه تماس تلفنی انجام شده و بیمار اظهار نمود در مركز دیگری و یا توسط پزشك دیگری تحت مداوا قرار گرفته نتیجه باید با تكمیل فرم به مركز تخصصی گزارش شود. در مواردی تماس مقدور نبود (عوض شدن تلفن و یا آدرس بیمار كه وی را غیر قابل دسترس می نماید و یا فوت و غیره) نتیجه پیگیری باید به مركز تخصصی گزارش شود.

روش برقراری ارتباط كاملا مشابه روند انجام مشاوره بوده و از نظر تعداد پرسنل تفاوتی با مراحل قبل ندارد. در این نوع فعالیت نیز مسئول راه اندازی سیستم (سوپروایزر) مسئولیت پاسخ دهی را به عهده داشته و در مركز تخصصی نیز فرد هماهنگ كننده باید مراحل انجام ویزیت را هماهنگ كرده و پاسخ را ارسال نماید. در مناطق پیشرفته كه امكان دسترسی به اینترنت پر سرعت در منازل هست حتی برقراری ارتباط مركز تخصصی یا شهری به طور مستقیم با بیمار در منزل می تواند انجام شود كه بخصوص در مناطق دوردست و در فصولی كه راه های ارتباطی مسدود است این خدمات قابل ارائه هستند. دربعضی كشورها حتی یادآوری جهت مصرف دارو و یا انجام آزمایش نیز به طور مستقیم توسط مراكز برای بیماران انجام می شود.

 

همچنین بخوانید:

مزایای پزشکی از راه دور برای بیماران و پزشکان

پزشکی از راه دور و تسهیل دسترسی به خدمات

کاربرد پرونده الکترونیک سلامت بیمار

بالا