خدمات تشخیص و درمان از راه دور

خدمات تشخیص و درمانی از راه دور :

دورا تشخیص شامل تله ویزیت یک پزشک  متخصص رشته مشابه و یا رشته ای متفاوت یا پزشک عمومی یا حتی پرسنل بهداشتی و درمانی با پزشک متخصص مرکز تخصصی جهت یاری نمودن در تشخیص بیمار مورد نظر است .

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

تشخیص از راه دور :
در این نوع از تله ویزیت، طبق تعریف ارائه شده در بالا، از پزشك مركز تخصصی جهت رسیدن به تشخیص صحیح كمك گرفته می شود. در این مرحله معمولا علی رغم درمانهای انجام شده هنوز بیماری رفع نشده و تشخیص مورد سوال است و یا تصمیم به اعزام بیمار گرفته شده و به علت تردید در تشخیص و یا تعدد ضایعات و تردید در اولویت درمانی، سرویس هدف نامشخص است. لذا با انجام تله ویزیت تشخیص اولیه گذاشته شده و بیمار به سرویس مربوطه در بیمارستان تحت پوشش اعزام می شود. در طی انجام این ویزیت آنلاین گاه توصیه های درمانی جهت ایجاد شرایط با ثبات در بیمار از سوی پزشك متخصص ارائه می شود كه اجرای آن لازم است.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

افراد تله ویزیت كننده: در این نوع از تله ویزیت پزشك متخصص رشته مشابه و یا متفاوت، پزشك عمومی و یا پرسنل درمانی كه تصمیم به اعزام و یا ارجاع بیماری را دارند می توانند درخواست كننده ویزیت آنلاین باشند.


موضوعات مورد تله ویزیت:

این نوع تله ویزیت معمولا در مواردی درخواست می شود كه:
-پزشك متخصص یا عمومی و یا پرسنل درمانی در تشخیص اولیه تردید داشته و لذا نمی توانند درمان لازم را شروع كنند.
-
بعد از انجام درمان هنوز علائم بیماری رفع نشده و تشخیص اولیه مورد سوال است.
-
تصمیم به اعزام یا ارجاع بیمار به مراكز دیگر دارند و هنوز تردید در تشخیص اولیه و لذا سرویس مورد ارجاع وجود دارد.
-
در مواردی به علت تعدد ضایعات تردید در فوریت یكی از آنها وجود دارد.
به عنوان مثال در مواردی كه بیمار به علت تصادف دچار ترومای متعدد شده است و علاوه بر ترومای سر كه مشكوك به خونریزی داخل مغزی است تروما به شكم نیز داشته و احتمال شكم حاد جراحی نیز مطرح م یباشد. بعلاوه این بیمار ترومای متعدد اندا مها نیز داشته و شكستگی یك و یا چند اندام مطرح است. در چنین موردی گاه تصمیم به اعزام بیمار به مركز ارتوپدی و یا مركز دارای جراحی اعصاب و جراحی عمومی مورد سوال قرار می گیرد. در چنین حالتی، با توجه به اورژانس بودن شرایط بیمار، تصمی مگیری صحیح میتواند جان بیمار را نجات دهد. لذا با انجام تله ویزیت با مركز تخصصی توصیه های درمانی اولیه صورت گرفته و جهت اعزام بیمار به مركز مورد نظر تصمیم گرفته می شود.

 

مطلب پیشنهادی:هزینه های بهداشتی در سلامت دیجیتال


مثال دیگر این نوع تله ویزیت می تواند در موارد غیراورژانس انجام شود كه پزشك متخصص یا عمومی و یا پرسنل درمانی در تشخیص صحیح بیماری تردید داشته و یا پس از درما نهای لازم هنوز بیماری بهبود نیافته و لذا به صورت غیراورژانس با یكی از متخصصین كه با نوع بیماری مرتبط می باشند مشورت می كنند. در این حالت یا تشخیص مسجل شده و توصیه های درمانی صورت می گیرد و یا بنا به تشخیص متخصص مركز تخصصی بیمار به تله ویزیت با متخصص رشته دیگر نیاز دارد كه در این حالت پزشك مشورت كننده تصمیم می گیرد كه در مورد بیمار مجدداً با متخصص دیگر مشورت كند و یا اینكه بیمار را به متخصص مربوطه ارجاع دهد. در این نوع از تله ویزیت هدف رسیدن به تشخیص است و اگر چه پزشك مركز تخصصی می تواند توصیه های درمانی را انجام دهد ولی ملزم به این كار نم یباشد و در مورد لزوم اجرای دستورات درمانی ارائه شده توسط وی نیز پزشك درخواست كننده تله ویزیت تصمیم گیرنده است. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تله ویزیت: جهت انجام هرگونه ویزیت آنلاین ابتدا فرم درخواست ویزیت آنلاین و اطلاعات زمینه ای بیمار باید تكمیل شود. اطلاعات لازم شامل اطلاعات دموگرافیك، تاریخچه بیماری، نتایج معاینات و آزمایشات و اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده تاكنون می باشد. با توجه به امكانات الكترونیك موجود در مركز این اطلاعات می تواند همراه تصویر بیمار به طور زنده و یا عكس، تصاویر رادیولوژی، نوار قلب، اكوكاردیوگرافی، سونوگرافی، تصویر لام خون محیطی یا پاتولوژی می تواند باشد. همچنین ارسال صداهای قلبی و ریوی بیماران در صورت امكان كمك كننده می باشد. در مراكزی كه این امكانات وجود ندارد گزارش نوع صداها توسط پزشك مركز و یا پرسنل مجرب می تواند جایگزین ارسال مستقیم صوت باشد.


نوع تله ویزیت:

تله ویزیت می تواند به صورت اورژانس و یا غیراورژانس انجام شود. در نوع اورژانس ارتباط با پزشك تله ویزیت کننده به طور مستقیم برقرار شده و اصوات و تصاویر به طور مستقیم ارسال می شوند و پاسخ به طور همزمان دریافت می شود. در نوع غیراورژانس اطلاعات به مركز تخصصی ارسال شده و در ظرف مدت 24 ساعت توسط پزشك تله ویزیت کننده پاسخ داده می شود و یا در با پزشك مورد (real time) صورت درخواست مركز تله ویزیت این ویزیت آنلاین به صورت همزمان نظر انجام می شود. در این نوع از تله ویزیت امكان حضور بیمار در محل ویزیت و انجام معاینات تكمیلی و برقراری ارتباط مستقیم با او امكان پذیر است

روند ارسال اطلاعات: در ابتدای انجام هر تله ویزیت فرمها و اطلاعات لازم جمع آوری شده، یك نسخه از آن در مركز مبداء ثبت شده و سپس ارسال می شود. یك نسخه از كل اطلاعات در مركز تخصصی نیز ذخیره میگردد. هرگونه پاسخ به ویزیت آنلاین چه به صورت همزمان و چه غیر همزمان توسط مركز تخصصی ثبت و سپس به مركز ویزیت آنلاین كننده ارسال می شود. بدیهی است كه پاسخ ویزیت آنلاین توسط مركز ویزیت آنلاین كننده نیز ثبت خواهد شد. به این ترتیب در هر دو مركز كل اطلاعات جهت استفاده آینده ثبت شده و در دسترس خواهد بود.


تله ویزیت غیراورژانس: در هر مركز تله ویزیت كننده در هر شیفت كاری یك نفر پرستار مسئول شیفت (سوپروایزر) مسئول راه اندازی سیستم و اطمینان از برقراری ارتباط صحیح با مركز تخصصی می باشد.
لزوم انجام تله ویزیت در مراكز تحت پوشش با نظر پزشك عمومی (یا متخصص درخواست كننده) مسئول شیفت در بخش و یا اورژانس، مشخص می گردد. در مراكز فاقد پزشك عمومی این مسئولیت بر عهده بالاترین مقام درمانی شیفت مثل سوپروایزر و یا پرستار دوره دیده است.

در مركز تخصصی در هر شیفت كاری یك نفر پرستار مسئول شیفت بخش مراقبت های ویژه مسئولیت راه اندازی، كاربری و دریافت تله ویزیت ها را بر عهده دارد (با توجه به مستقر بودن تجهیزات در این بخش). با توجه به غیراورژانس بودن این نوع از ویزیت آنلاین ها، پرستار مسئول بعد از اطمینان از تكمیل بودن اطلاعات ارسال شده، آنها را در اولین فرصت به پزشك مسئول هماهنگ كننده كه معمولا در شیفت كاری صبح حضور دارد تحویل می نماید. پزشك مربوطه بعد از كنترل اطلاعات و اطمینان از تكمیل بودن آن، با توجه به درخواست انجام شده و یا محتوای تله ویزیت آن را به متخصص مربوطه ارائه و پاسخ آن را دریافت می كند. پاسخ داده شده به تله ویزیت با نظر پزشك هماهنگ كننده و توسط پرستار مسئول شیفت به مركز درخواست كننده ارسال م یشود. سایر ویزیت آنلاین ها و پیگیری بیماران بر عهده پزشك هماهنگ كننده خواهد بود.


(Real time) تله ویزیت اورژانسدر این نوع تله ویزیت ارتباط باید به صورت همزمان و زنده برقرار شود. مسئول برقراری ارتباط مثل مورد بالا پرستار دوره دیده و فرد مسئول پاسخ دهی  به تله ویزیت پزشك متخصص مقیم بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دكتر مسیح دانشوری است. در این نوع ویزیت آنلاین نیز جهت تكمیل بودن پرونده بیماران پركردن فرم های اطلاعاتی لازم است و مراحل ارسال و دریافت اطلاعات مشابه تله ویزیت غیراورژانس انجام می شود

 

روند انجام تله ویزیت:
ابتدا بیماران توسط پزشك مسئول(یا در موارد نبودن پزشك بالاترین مقام درمانگر در هر شیفت) ویزیت شده شرح حال و معاینات به طور كامل و در حد مقدور با توجه به اورژانسی بودن وضعیت انجام شده و سپس فرم مخصوص تله ویزیت برای هر سرویس تكمیل می گردد. پاسخ آزمایش ها، نوار قلب، عكس رادیولوژی و سایر تصاویر پاراكلینیك به صورت قابل انتقال مبدل می شوند. تله ویزیت های غیراورژانس به صورت فایل تكمیل شده ابتدا ذخیره شده و سپس برای مركز تخصصی ارسال می شود. در مركز تخصصی ضمن ثبت نسخه ای از اطلاعات بیمار پاسخ مكتوب ویزیت آنلاین تهیه شده،یك نسخه در سوابق ثبت شده و سپس برای مركز تله ویزیت كننده ارسال می شود. در صورت نیاز به ویزیت مستقیم بیمار توسط متخصص و مثلا مشاهده مستقیم ضایعات و یا ظاهر بیمار قرار ملاقات حضوری با مركز ویزیت آنلاین كننده گذاشته می شود. موارد اورژانس ویزیت آنلاین بر اساس فوریت ابتدا به صورت كتبی درخواست شده و مراحل فوق به طور كامل انجام می شوند. در مواردی كه شرایط برقراری ارتباط كتبی وجود ندارد برای رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت بیمار ارتباط تنها به صورت تصویر مستقیم برقرار شده و فیلم ویزیت آنلاین حضوری به صورت دو نسخه در مبدا و مقصد ذخیره میگردد. لازم به ذكر است كه بعد از انجام ویزیت آنلاین و دریافت پاسخ نهایی یك نسخه برگه ویزیت آنلاین مهر شده توسط پزشك درخواست كننده ویزیت آنلاین و پاسخ دهنده به ویزیت آنلاین در هر دو مركز، جهت انجام امور اداری و مالی، باید نگهداری شود. زمان تبادل برگه ها بین دو مركز بر اساس تعداد تله ویزیت های انجام شده از حداقل هر ماه یك بار تا حداكثر هر شش ماه یك بار متغیر خواهد بود.

 

همچنین بخوانید:

اصول اخلاقی در تله مدیسین

اینترنت اشیا و بیمارستان‌ هوشمند

مهم ترین مزایای پرونده الکترونیک سلامت

بالا