آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول انجمن علمی پزشکی از راه دور ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی پزشکی از راه دور ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در چهارشنبه مورخ 1399/12/20 ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ به آدرس: خیابان مطهری،تقاطع سهروردی،ضلع شمال شرقی،پلاک ۲۷۳،طبقه ۴،واحد ۱۷ 

با دستور ذیل دعوت بعمل می آید.

  1- استماع گزارش و تصویب عملکرد هیات مدیره

 2- گزارش و تصویب تراز نامه مالی

 3- گزارش بازرس

 4- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

هیات مدیره انجمن علمی پزشکی از راه دور ایران

 

بالا