پرستاری از راه دور

Telenursing اشاره به استفاده از فن آوری اطلاعات در ارائه خدمات پرستاری در هر زمانی که فاصله فیزیکی بین بیمار و پرستار، یا بین هر تعداد پرستاران وجود دارد، میکند. به عنوان یک حوزه، این بخش، بخشی از تله مدیسین است و دارای نکات بسیاری در تمام زمینه های پزشکی مانند تشخیص ، مشاوره تلفنی و ویدیویی و نظارت از راه دور بر بیماراست.پرستاری از راه دور یا تله نرسینگ شاخه ای از پزشكی از راه دور است. در پرستاری از راه دور پرستاران می توانند به كمك امكانات مخابراتی و تكنولوژی اطلاعات از فواصل دور به ارائه مراقبت پرستاری به بیماران پرداخته یا با پرستاران دیگر در نواحی دور ارتباط داشته باشند. هدف از این مطالعه تشریح آموزش به شیوه پرستاری از راه دور و بیان مزایا و كاربردهای این شیوه نوین در جنبه های مختلف به عنوان یك روش مقرون به صرفه و مؤثر است.

پرستاری از راه دور در آموزش مراقبت های بهداشتی در منزل خصوصاً در مناطق روستایی بی نهایت ارزشمند است. همچنین آموزش مراقبت به بیماران سرطانی، سالمندان و بیمارانی كه ناراحتی های مزمن دارند به شیوه پرستاری از راه دور نیاز دازند. در این مطلب به مزایا و كاربردهای تله نرسینگ (Telenursing)در بهبود آموزش های پرستاری و تجربه های موفق مربوط به كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میپردازیم.

پرستاری از راه دور، آموزش پرستاری به بیماران را بدون محدودیت زمان و مكان فراهم می كند. تله نرسینگ باعث كاهش هزینه و بهبود كیفیت مراقبت های پرستاری خصوصاً در مناطق روستایی می شود. علاوه بر این از استاندارد كردن آموزش های بالینی پرستاری نیز پشتیبانی می كند.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

پرستاری از راه دور

پرستاری از راه دور یا تله نرسینگ به ارائه خدمات پرستاری از طریق بكارگیری تكنولوژی های ارتباطی اطلاق می شود. این تكنولوژی های ارتباطی می تواند از طریق تلفن، كامپیوتر، ابزارهای پایش از راه دور و اینترنت باشد .استفاده از این تكنولوژی منجر به دسترسی سریع بیمار به خدمات بهتر، كاهش هزینه ها و دستیابی آسان به مناسب ترین مهارت های تخصصی و افزایش همه جانبه كیفیت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران می گردد .بیشترین كاربرد تله نرسینگ مربوط به مراقبت در منزل است؛ به ویژه در مورد بیمارانی كه دچار بی حركتی اند یا در مناطق دور و روستایی ساكن اند و بیمارانی كه دچار ناراحتی های مزمن همچون بیماری انسدادی مزمن ریوی، دیابت، بیماریهای مادرزادی قلبی، ناتوانی و از كارافتادگی، اختلالات مزمن عصبی (پاركینسون، آلزایمر و آمیوتروفیك لاترال اسكلروز ) می باشد .این ارتباط می تواند با پرستاران از طریق ویدئو كنفرانس، تلفن تصویری و اینترنت بدون توجه به محدودیت زمانی و مكانی برقرار شود. همچنین تله نرسینگ امكان آموزش به بیماران و مشاوره از راه دور را فراهم می كند و شرایط ارسال برنامه های آموزشی را از طریق ایمیل برای بیماران و بستگان بیماران ایجاد می كند .خدمات پرستاری از راه دور ابزار مناسب برای برآوردن نیاز بیماران سالمند می باشد. تله نرسینگ نه تنها برای بیماران سالمند بلكه برای تمام بیمارانی كه نیاز به پایش دارند و یك ابزار مناسب برای ارزیابی، پایش و مدیریت بیماریهای مزمن و سرطان می باشد .بیماران سرطانی به علت مزمن ب ودن وضعیت شان نیازمند به مراقبت در منزل می باشند و تله نرسینگ نقش مهمی در مدیریت سرطان و اجرای درمان های تسكینی و ارائه مراقبت های پرستاری دارد . پرستاری از راه دور دسترسی به مراقبت های بهداشتی و پایش و آموزش مراقبت خانگی را برای سالمندان و افرادی كه دارای مشكلات مزمن می باشند تسهیل می نماید.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

تله نرسینگ و آموزش به بیماران

آمــوزش بــه بیمــار بــه عنــوان وظیفــه ای مهــم و یكــی از استانداردهای كیفیت مراقبت پرستاری به شمار می آید و تمام بیمـاران از حــق دریافــت آمــوزش در جهــت حفــظ ســلامت، پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سطح سلامت خود برخوردارند .زیرا بیمار بعد از ترخیص مسئول مراقبت خود در منزل است همانطور که میدانید پس از ترخیص بیمار از بیمارستان  بسیاری از مشكلات مراقبت در خانه به علت عدم برخورداری از آگاهی و مهارت لازم در رابطه با مراقبت از خود در حیطه های بهداشت، تغذیه نامناسب و سبك زندگی پدید می آیند، كـه عـدم ارائـه آموزش و مشاوره به بیماران و نداشـتن دسترسـی بـه مركـزی جهت كسب راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات، این مشكلات را تشدید می كند .بیمار بدون راهنمایی های لازم نمی تواند به درمان مطلوب دست پیدا كند تله نرسینگ امكان غلبه به این مشكلات را فراهم می كند .در این تكنیك در وقت بیماران صرفه جویی شده و این فرصت صرف آموزش بیماران از راه دور می شود و بیمار نیاز به طی كردن مسافت های طولانی ندارد، به ویژه بیمارانی كه در مناطق روستایی زندگی می كنند و به این ترتیب باعث كاهش هزینه های درمانی نیز می شود. علاوه بر این مراجعات به بخش اورژانس كاهش یافته و كیفیت زندگی بیماران به علت دسترسی به اطلاعات ضروری و حیاتی در مواقع لزوم افزایش می یابد. به عنوان مثال ارتباط بیمار با پرستارانی كه در بیمارستان مستقرند نقش مهمی در مدیریت وكنترل فشارخون ایفا می كند. همچنین تله نرسینگ به بیمار و خانواده وی كمك می كند كه به صورت فعال در مراقبت از بیمار در منزل سهیم باشند .به طور كلی پرستاری از راه دور گزینه ای مناسب برای بهبود مراقبت از بیمار و مدیریت بیماری می باشد.

تله نرسینگ و مراقبت از سالمندان

خدمات پرستاری از راه دور ابـزاری مناسـب بـرای برآوردن نیاز بیماران سالمند می باشـد. همچنـین یكی از ساده ترین متدها در تله نرسینگ، تریاژ بیماران سالمند از طریق تلفن می باشد. پرستار داروهـای مصرفی بیمار، وضعیت عمومی، سوابق پزشـكی و سـوابق فامیلی بیمار را از طریـق تلفـن كنتـرل مـی كنـد . در اینجا هشدار دهنده نیز امری مهم محسوب میشود.هشدار دهنده یكـی از ابزارهـایی كـه جهـت پایش بیماران سالمند می باشد اسـتفاده از هشـداردهنده است كه در منزل بیمـار سـالمند نصـب مـی شـ ود و بـه پرستار و بیمار امكان ارسال اطلاعات را می دهد. بسیاری از سالمندان در ایرلند و آمریكای شمالی از این تكنولوژی  اسـتفاده مـی كننـد .بـر طبـق مطالعـه یشـیكاوا تسهیلاتی كه تله نرسینگ فراهم می كند مـانع از اقامـت طولانی مدت بیماران سـالمند در بیمارسـتان مـی شـود .در فرانسـه بیمـار از طریـق مشـاوره از راه دور بـا بیمارســتان در ارتبــاط اســت و مــی توانــد در زمینــه روانشناسی نیز مشاوره شـود. در كالیفرنیـا پرسـتار تمـام علایم حیاتی بیمار، وضعیت فشار خون و تزریق انسـولین و نحوه مصرف داروهای بیمار را كنترل می كند. در ژاپـن از طریق تلفن تصویری بیماران سالمندی كه معلول اند را پایش می كنند. نتایج پیاده سازی ایـن طـرح نشـان مـی دهد كه این پایش حس تعلق آنها را به اجتمـاع افـزایش می دهد. در آلمان، بیماران سـالمند از مراكـز مراقبـت از راه دور احساس رضایت دارند و نیاز به تمـاس مسـتمر و دریافت اطلاعات را از این مراكز ضروری می داننـد

اصولا در تله نرسینگ به بیماران یك دستگاه تله مدیسین داده می شـود كه بیماران با اسـتفاده از آن مـی تواننـد درجـه حـرارت،ضربان قلب، آهنگ نفـس كشـیدن و فشـارخون خـود را بگیرند و ضربان قلب خود را ثبت كنند. این اطلاعـات از طریق یك خط تلفن به یك سرور امن ارسال می شـود و در آن جا به صورت پرونده الكترونیكی بیمار ذخیره می شود كه پرسـتاران مـی تواننـد بـه آن دسترسـی داشـته باشند. بیماران با دارا بودن این تجهیزات احساس نگرانـی كمتری درباره وضـعیت خـود خواهنـد داشـت زیـرا اگـر وضعیت آنها از سطح وضعیتی كه متخصصان تعیین كرده خطرناک سریعا به بیمارستان گزارش داده شده و آنها را از وضعیت بیمار مطلع می كند . استفاده از این فناوری برای بیماران بسیار آسـان اسـت .

تله نرسینگ و بیماری های مزمن

مدیریت مؤثر بیماری های مزمن نیاز به ارتباط مستمر بیمار با پرستاران دارد. بیماران مزمن نیاز به پایش مداوم فشار خون، قند خون و وضعیت روانی شان دارند. پرستار از طریق تلفن تصویری با بیمارانی كه دچار ناراحتی های مزمن هستند همچون نارسایی مزمن قلبی، آسم و دیابت مشاوره می كند و از طریق تجهیزاتی كه در منزل این بیماران نصب شده است به صورت آن لاین به اطلاعات حیاتی بیماران دسترسی پیدا می كند . تكنولوژی های از راه دور از طریق اداره بیماری های مزمن تنفسی، مدت اقامت برخی از بیماران را از 10 روز به 5 روز كاهش می دهد. تله نرسینگ منجر به بهبود تبعیت از رژیم غذایی دیابتی و كاهش میزان هموگلوبین گلیكوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دوم میگردد. همچنین روش مقرون به صرفه ای برای پیشگیری از این سیمپتوم ها می باشد . تله نرسینگ باعث افزایش ارتباط بین بیماران و پرستاران می شود، خود مدیریتی را در بیمارانی كه دچار ناراحتی های مزمن اند تسهیل می كند و مدیریت دارو را بهبود بخشیده و منجر به كاهش مراجعات مكرر بیماران به مراكز درمانی می شود.

نتیجه گیری

پرستاری از راه دور بدون در نظر گرفتن بعد زمانی و مكانی می تواند به ارائه خدمات به بیماران بپردازد. بیمارانی كه دارای شرایط خاصی اند از جمله بیمارانی كه در مناطق روستایی زندگی می كنند و یا دچار ناراحتی های مزمن اند می توانند بدون مراجعه به مراكز درمانی از مشاوره های پزشكی بهره مند شوند و به این ترتیب هم هزینه های مراقبت بهداشتی كاهش می یابد و هم در وقت بیماران صرفه جویی می شود. مدت بستری با بكارگیری این تكنولوژی كاهش می یابد و استقلال بیماران و خود مدیریتی در بیماران افزایش می یابد. تله نرسینگ فرصتی را برای استمرار و بهبود فرایند آموزش فراهم می كند. نهایتا تله نرسینگ منجر به بهبود مراقبت های درمانی و كاهش هزینه های بهداشتی می شود.

 

منبع:  PubMed

 

همچنین بخوانید:

ابزار موردنیاز برای تشخیص کووید 19 از راه دور

نیازهای مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور

کاربردهای پزشکی از راه دور

بالا