تاثیر اینترنت اشیا و سلامت هوشمند بر یکدیگر

اینترنت اشیا به عنوان یک دانش بین رشتهای توانسته است موجب رشد و توسعه علوم دیگر شود. اینترنت اشیا و سلامت هوشمند دو موضوعی هستند که درسالیان اخیر توانستهاند رشد گستردهای یابند.

کاربردهای گجتهای هوشمند در بهبود سلامت افراد باعث شده است تا نقش اینترنت اشیا به شکل فزآیندهای در سلامت جامعه افزایش یابد. کنترل بیماریها و مصرف درست و به موقع دارو توانسته است اطمینان جامعه را به اینترنت اشیا افزایش دهد.اینترنت اشیا و سلامت الکترونیک ، خدمات خود را به سه دسته از افراد ارائه میکنند. این دستهها عبارتند از:

 1. کاربران عمومی
 2. کاربران ورزشکار
 3. کاربران بیمار

هرکدام از دستههای فوق برحسب شرایط و نیاز خود به یکسری خدمات خاص نیازمند هستند.

اینترنت اشیا و سلامت هوشمند

اینترنت اشیا در حوزههای مختلف پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. مهمترین حوزههای پزشکی که اینترنت اشیا در آن مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از:

 1. سیستمهای مراقبت از راه دور بیماران
 2. سیستمهای هشداردهنده اورژانس
 3. برنامههای تناسب اندام
 4. کنترل دارو
 5. کنترل بیماریهای مزمن
 6. کنترل سالمندان

امروزه ابزارهای سلامت هوشمند، توسعه زیادی یافتهاند. گجتهای سلامت الکترونیک سعی دارند تا با استفاده از حسگرهای مختلف به پایش سلامت افراد بپردازند. این ابزارهای سلامت معمولا برای کاربران معمولی، ورزشکاران و بیماران استفاده میشوند.

 

مزایای اینترنت اشیا برای سلامت هوشمند

 • اینترنت اشیا باعث میشود تا هزینههای بهداشت و درمان به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
 • جلوی پخش شدن ویروسها و عفونتهای بیمارستانی با کمک اینترنت اشیا گرفته شود.
 • امکان مانیتورینگ از راهدور فراهم میآید. بدین شکل امکان درمان بیماریها توسط متخصصان از راهدور و حتی کشورهای دیگر وجود دارد.
 • استفاده از هوشمصنوعی و مدیریت دانش برای تشخیص علائم و بیماری ها با کمک اینترنت اشیا و سلامت هوشمند توسعه بیشتری مییابد.
 • یکپارچهسازی تجهیزات و سیستمهای پزشکی، که باعث بهبود عملکرد و کاهش هزینهها میشود.
 • استفاده از کلان دادهها برای تشخیص زودهنگام بیماریها
 • کاهش اتلاف زمان مراجعهکنندگان با استفاده از ارتباطات راهدور و ویزیتهای هوشمند
 • ردیابی بیماران، پرسنل و تجهیزات بیمارستانی با کمک اینترنت اشیا
 • در داروهای حساس و گران قیمت، با کمک اینترنت اشیا و سلامت الکترونیک ، مدیریت به سادگی امکانپذیر خواهد بود.

 

و در پایان

اینترنت اشیا در حوزه سلامت میتواند تاثیرات بسیاری را در تشخیص سریع بیماری، پیشگیری از بروز آن و کاهش مرگ و میرها داشته باشد.

اینترنت اشیا میتواند منجر به یک انقلاب بزرگ در حوزه مراقبت های بهداشتی گردد. اینترنت اشیا و سلامت الکترونیک دو حوزه دانشی هستند که میتوانند کمک زیادی به رشد یکدیگر داشته باشند.

 

منبع: iotmap

 

همچنین بخوانید:

سلامت الکترونیک و فناوری اطلاعات پزشکی

اینترنت اشیا در زمینه مراقبت از سلامت چه نقشی دارد؟

اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت حاوی چیست؟

بالا