تله ویزیت های درمانی در انـواع تخـصص هـا،یكی از كاربردهای علم پزشكی از راه دور مـی باشـد

تله ویزیت معمولاً بین دو  یا چند پزشك و یا بین بیمار و پزشك معالج صورت میگیرد . این فن آوری به دلیـل سادگی و گـستردگی كـاربرد ، بیـشترین سـهم از تلـه مدیسین را به خـود اختـصاص مـی دهـد.  راه انـدازی شبكه تله ویزیت پزشكی از راه دور مـیتوانـد دسترسـی جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش داده و منجر به كاهش هزینه های سلامت میشود.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

خــدمات تلــه مدیــسین را بــه دو گــروه اصــلی همزمان( آنلاین)  و ذخیره و ارسال تقـسیم بندی میكنند. در  خدمات همزمان ، بیمار و یـك متخـصص با تجارب ابتدایی در یـك مكـان دور از مركـز اصـلی درمانی و متخصص مجرب در مكان دیگر قـرار دارد. در  این نوع خدمات هدف اصلی ارسـال حجـم زیـاد اطلاعات در زمان های كوتاه است. در خدمات ذخیره و ارسال ، ساختار سیستم به گونه ای است كه نیـاز بـه خدمات سوییچ نیـست و زمـان كـافی بـرای ذخیـره، بازخوانی و پژوهش طولانی و درصورت نیـاز ارسـال آنها وجود دارد.  در این قبیل خدمات نیاز بـه سـرعت زیادی نیست. در یك سیستم ایـده آل، وجـود هـر دو  گونه خدمات مطلوب بنظر میرسد.  

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

تله اتولارینگولوژی در امر آموزش بهترین گزینه برای استفاده از تله مدیسین، آموزش دانشجویان و پزشكان در هر موقعیتی مـیباشـد كـه مـیتـوان آن را جهـت بیماران و دیگر كسانی كه علاقه مند هستند گـسترش داد .  آمــوزش مــداوم پزشــكی در اتولارینگولــوژی میتواند بـه صـورت جلـسات خـصوصی و عمـومی برگزار شـود كـه باعـث كـاهش هزینـه دوره ، هزینـه مسافرت و از دست ندادن در آمـدهای رایـج پزشـك میشود.

تله مدیسین در  ENT  بایـد بـه وسـیله متخصـصین  و پزشـكان ایـن تخـصص، حمایـت شـود و در مراكـز درمــانی همــه جنبــه هــای تكنیكــی مربــوط بــه ویدئوكنفرانس و  ویـدئو  اتوسـكوپ فـراهم باشـد.  در دسترس بودن متخصـصین نیـز فـاكتور مهـم دیگـری  اســت.  اگــر در یــك بیمارســتان بــدون متخــصص ،تجهیزات گذاشته شود، تشخیص بیماری و درمـان بـاآن ممكن نیست و این هدر دادن سرمایه است      

 

همچنینن بخوانید:

جراحی از راه دور چگونه است؟

خدمات تله ویزیت پزشکی مناسب استفاده چه کسانی است؟

بیماریهاى گوارشى وتله ویزیت

بالا