کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص و درمان بیماری های گوش،حلق و بینی

با توجه به گسترش روز افزون تكنولوژی ها، استفاده از پزشكی از راه دور برای درمان بیماریها روبه افزایش است. بیماری های گوش، حلق و بینی یكی از بیماری های رایج به خصوص در میان اطفال به شمار  میرود كه میتوان با استفاده از پزشكی از راه دور به تشخیص و درمان آنها پرداخت. 

پیشرفت های سـریع در تكنـولوژی اطلاعات، زنـدگی و محیط های كاری را در سرتاسر جهـان بـا تغییـرات اساسی مواجه ساخته اسـت ، ایـن تغییـرات در حیطـه مراقبت های بهداشتی نیز محسوس است .فـن آوری اطلاعـات سلامت بـه كـاربرد پردازش اطلاعات ( هم ازنظر سخت افزاری  و هم نـرم افـزاری)  به منظور ذخیره، بازیابی  و استفاده از اطلاعات مراقبت بهداشتی،داده های پزشـكی و دانـش بـرای ارتباطـات وتصمیم گیری اشاره دارد.

امروزه سلامت الكترونیكی پیشرفته ای زیادی در زمینه مراقبت از بیمار، برنامه های كاربردی جدیـد ماننـد پزشـكی از راه دور،فن آوری شناخت صدا و سیستم های دیجیتال تــصویربرداری،اثربخــشی زیــادی را بــه ارمغــان  آورده اند. سلامت از راه دور به معنـای كـاربـرد سیستـم هـای مخابراتی در پیشگیری و ارتقای سلامت می باشد، درحالی كه پزشكی از راه دور منحصرا  ً به معنی استفاده از این سیستم در ارائه خدمات درمانی  میباشد. همچنین سلامت از راه دور به عنوان یك روش جدید برای بهبود مراقبت سلامت در توسعه ملی ، منطقه  ای و در جمعیت های كم و یا مناطقی كه دسترسی محـدود به فراهم كننـده مراقبـت اولیـه و متخصـصان دارنـد،شناخته میشود.  

تعریف رایج پزشكی از راه دور عبـارت اسـت از فـنآوری اطلاعات جهت انتقال اطلاعات پزشكی  و ارائه خدمات پزشكی،مشاوره،تشخیص،درمـان،آمـوزش بیماران، آموزش مـستمر پرسـنل خـدمات سـلامت وانتقال دادهای پزشكی با كمك سیستم های شنیداری  ودیداری .

یكی از كاربردهای تله مدیسین، تـله مدیسیـن در تخصص گوش، حلـق و بینـی( تلـه اتولارینگولـوژی) است كه میتوان به صورت گسترده از آن استفاده كرد .                                                

تله اتولوژی روشی است كه در آن متخصص گـوش،حلق و بینی از طریق ارتباط صـوتی -  تـصویری بـه صورت مستقیم و زنده و یا از طریق ذخیـره و ارسـال اطلاعات( مانند ایمیـل) بیمـاری فـردی را در مـسافت دور تشخیص داده و دسـتورات درمـانی لازم را ارائـه میدهد.

مهم تــرین مزایــای اســتفاده از تلــه اتولارینگولــوژی عبارتند از:

ارتقاء كیفیت دسترسی به مراقبت سـلامت،بهبود در  مراقبت ، آموزش بیمار و درمان به موقع برای مثـال نظـارت بـر وضـعیت بیمـاران مـزمن، كـاهش مسافرت بیماران ، دسترسی بهتر به خدمات در منـاطق محروم، افزایش دسترسی به اطلاعات پزشكی براساس دانش جدید ، برنامه های مربوط به یـادگیری از راه دور و به رهگیری از اطلاعات تحقیق اتی در زمینه پزشـكی و بهبـود در آمـوزش پزشـكی مـستمر است. تله اتولارینگولـوژی همچنـین تـاثیركلینیكی زیادی در درمان نظامیان مناطق جنگی و دور دارد كـه باعث كاهش حمـل و نقـل بیمـاران و كـاهش شـیوع بیماری ها و در نتیجه كاهش هزینه ها میشود.

با توجه به آمار بالای بیماریهای گوش و قرار گـرفتناكثر متخصصان در مراكز شـهرها و همچنـین مزایـای بالقوه بكارگیری فنـاوری هـای ارتبـاط از راه دور درتشخیص، كنترل و درمان بیماری هـا بـه نظـر مـی رسـد ، توسعهTele-ENT  با  رفع محدودیت های دسترسی بـه خـدمات تخصـصی گـوش، حلـق و بینـی در منـاطق روستایی و دورافتـاده كـه موجـب كـاهش پیامـدهای ناشی از عدم كنترل بیماری خواهد شد كمك مـوثری به سلامت جامعه نماید. این پژوهش به معرفی كاربردپزشكی از  راه دور در بیماری های گوش، حلق و بینی با استفاده از تجهیزات مناسب و عناصـراطلاعاتی لازم جهت انتقـال اطلاعـات و مزایـای بـه كـارگیری تلـه اتولارینگولوژی می پردازد.  

رایج ترین تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات، اتوسكوپ و ویدئواتوسكوپ های استاندارد متصل به نمایشگر و برای تشخیص و درمان بیماری(تاریخچه بیماری، نتایج اسكن و رادیولوژی، تصاویر پرده صماخ و نتایج آزمایشگاهی و نتایج مشاوره های قبلی) است. 

به طوركلی استفاده از ویدئواتوسكوپی برای تشخیص و درمان بیماری های گوش میانی و پرده صماخ  مفیـد شناخته شده است.تله مدیسین ذخیره و ارسال شـامل تصاویر دیجیتالی، تاریخچـه پزشـكی  و ادیـوگرام هـااست كه اكنون به طور گسترده برای بررسی و پیگیری بیماران با التهاب گوش میـانی ، سـوراخ شـدگی پـرده صماخ ، تیوپ تیمپانوستومی ، كاهش شنوایی و بررسی وسایل كمك شنوایی به كار برده میشود .   

حداقل اطلاعـاتی كـه بـرای ارسـال اطلاعـات بـرای پزشـك مشاور مورد نیاز است شامل اطلاعات دموگرافیــگ( نــام و نــام خــانوادگی بیمــار، شــماره شناسایی، تاریخ ارائه خدمت)  و اطلاعـاتی كـه بـرای تشخیص  و درمان بیمـاری( تاریخچـه بیمـاری،نتـایج اسكن و رادیولـوژی، تـصاویر پـرده صـماخ و نتـایج آزمایشگاهی و نتایج مشاوره های قبلی ) می باشد. ایـن اطلاعات باید در نـرم افزارهـایی كـه بـه منظـور تلـه اتولارینگولوژی طراحی  مـیشـود گنجانـده شـود. در توسعه برنامه اتولوژی تهیه تصاویر دیجیتالی شده بـاكیفیت از پرده صماخ و كانال گوش، داشتن تاریخچـه كلینیكی بیمار ، اطلاعـات ادیـومتری و تیمپـانومتری واطلاعات دیگری كه متخصص را در جهت تـشخیص صحیح و درمان مناسب هدایت میكند الزامی است.

 

مشاوره های درمانی از راه دور در انـواع تخـصص هـا،یكی از كاربردهای علم پزشكی از راه دور مـی باشـد. 

 

مشاوره معمولاً بین دو  یا چند پزشك و یا بین بیمار و پزشك معالج صورت میگیرد . این فن آوری به دلیـل سادگی و گـستردگی كـاربرد ، بیـشترین سـهم از تلـه مدیسین را به خـود اختـصاص مـی دهـد.  راه انـدازی شبكه مشاوره پزشكی از راه دور مـیتوانـد دسترسـی جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش داده و منجر به كاهش هزینه های سلامت میشود.

خــدمات تلــه مدیــسین را بــه دو گــروه اصــلی همزمان( آنلاین)  و ذخیره و ارسال تقـسیم بندی میكنند. در  خدمات همزمان ، بیمار و یـك متخـصص با تجارب ابتدایی در یـك مكـان دور از مركـز اصـلی درمانی و متخصص مجرب در مكان دیگر قـرار دارد. در  این نوع خدمات هدف اصلی ارسـال حجـم زیـاد اطلاعات در زمان های كوتاه است. در خدمات ذخیره و ارسال ، ساختار سیستم به گونه ای است كه نیـاز بـه خدمات سوییچ نیـست و زمـان كـافی بـرای ذخیـره، بازخوانی و پژوهش طولانی و درصورت نیـاز ارسـال آنها وجود دارد.  در این قبیل خدمات نیاز بـه سـرعت زیادی نیست. در یك سیستم ایـده آل، وجـود هـر دو  گونه خدمات مطلوب بنظر میرسد.  

تله اتولارینگولوژی در امر آموزش بهترین گزینه برای استفاده از تله مدیسین، آموزش دانشجویان و پزشكان در هر موقعیتی مـیباشـد كـه مـیتـوان آن را جهـت بیماران و دیگر كسانی كه علاقه مند هستند گـسترش داد .  آمــوزش مــداوم پزشــكی در اتولارینگولــوژی میتواند بـه صـورت جلـسات خـصوصی و عمـومی برگزار شـود كـه باعـث كـاهش هزینـه دوره ، هزینـه مسافرت و از دست ندادن در آمـدهای رایـج پزشـك میشود.

تله مدیسین در  ENT  بایـد بـه وسـیله متخصـصین  و پزشـكان ایـن تخـصص، حمایـت شـود و در مراكـز درمــانی همــه جنبــه هــای تكنیكــی مربــوط بــه ویدئوكنفرانس و  ویـدئو  اتوسـكوپ فـراهم باشـد.  در دسترس بودن متخصـصین نیـز فـاكتور مهـم دیگـری  اســت.  اگــر در یــك بیمارســتان بــدون متخــصص ،تجهیزات گذاشته شود، تشخیص بیماری و درمـان بـاآن ممكن نیست و این هدر دادن سرمایه است                      

 

نتیجه گیری:

برای اجرای تله اتولارینگولوژی نیاز به تجهیزات مناسب  میباشد تا انتقال صدا و تصویر و اطلاعات بخوبی انجام شود و  به متخصصان ENT و ادیولوژیست ها در كار معاینه و درمان كمك كند. استفاده از این روش در  هزینه های بیماران صرفه جویی كرده و برای پیگیری درمان آنها مناسب است. 

 

 

همچنین بخوانید:

بهداشت و درمان مدرن و تله ویزیت

مزایای پیاده سازی سامانه هوشمند بیمارستانی

مروری بر اهمیت ویزیت از راه دور

بالا