اهمیت وضرورت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت

حفظ و نگهداری دقیق و کامل پرونده ها قسمت اساسی مدیریت درمان بیمار می باشد.

افزایش تخصص در مراقبت های بهداشتی و مهاجرت و سفر افراد (به هر دلیلی درمانی،کاری،سیاحتی و...) موجب افزایش تفکیک و فروپاشی مدارک و پرونده های بهداشتی سنتی شده است. یادداشت ها و مدارک پزشکی در مکان ارائه خدمات بهداشتی بوجود می آید و همان جا نگهداری می شود. این تفکیک یادداشت ها و مدارک از نظر پزشکی نامطلوب است.

این موارد منجر به دوباره کاری در جمع آوری اطلاعات مربوط به سابقه ی بیماران، ابهام در روند خدمات بلند مدت بالینی، دوباره کاری در تست های آزمایشگاهی و مطالعات تشخیصی، تاخیر در انجام تست ها و درمان های مورد نیاز و ضروری و هم چنین آزردگی خاطر، نارضایتی و نگرانی بیماران در مورد کیفیت و سالم بودن خدمات می شود.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

قابلیت های تکنولوژی  نظیر پرونده های الکترونیک سلامت، ابزارهایی را جهت سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات ارزشمند بهداشتی برای ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت و بهبود سلامت جامعه را در اختیار گذاشته است.

دسترسی به چنین اطلاعاتی به این معنی است که مشتریان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی تصمیمات را بر اساس اطلاعات در وضعیت بهتری (کامل تر،دقیق تر،امن تر، در دسترس تر و...) اتخاذ می کنند.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

پرونده الکترونیک سلامت برای هر فرد یک پرونده ی محرمانه ی مادام العمر از سابقه ی بهداشتی فرد و مراقبت از وی در یک سیستم بهداشتی فراهم می کند.این پرونده به صورت الکترونیک در دسترس ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و هر فرد مجاز در هر مکان و در هر زمان قرار خواهد گرفت تا از مراقبت با کیفیت بالا حمایت شود، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور و یا حتی دنیا موجب توسعه ی کیفی خدمات بهداشتی می شود.

ویژگی های انحصاری : EHR

 .1نمایانگر دیدگاه خدمات دهندگان به سابقه سلامت فرد است.

2. روشی برای ارتباطات بالینی و برنامه ریزی مراقبت بین خدمات دهندگان مسؤول رسیدگی بـه فرد ارائه می کند. همچنین شامل فرایند های تصمیم گیری مربوط به عرضه (یا ندادن) خدمات و اقدامات به تعویق افتاده به علل سازمانی یا بیمه ای می باشد.

 .3ثبت دقیق خدماتی که به فرد ارائه شده است به منظور انجام بازپرداخـت هـای مـالی ضـرورت دارد.

4. به عنوان مدرکی قانونی درمورد نوع خدمات ارائه شده قابل استناد است.

5. منبعــی اطلاعــاتی بــرای خــدمات بــالینی، بهداشــتی، پــژوهش پیامــدها و ســلامت عمــومی محسوب می گردد.

6. ممکن است به عنوان منبع عمده آموزشی برای پزشکان و خدمات دهندگان عمومی اسـتفاده شود.

7. به آسانی بین خدمات دهندگان مجاز به اشتراک گذاشته می شود.

٨. مشوق ثبت تعاملی در محل ارائه خدمت است.

9. مبنایی برای طرح های کمک تصمیم گیری خواهد بود.

 

همچنین بخوانید:

كاربردهای تله‌مدیسین و امكانات ارتباطی در پزشكی حوادث غیر مترقبه

آینده اینترنت اشیا در حوزه سلامت و درمان

بیمارستان هوشمند و بیمارستان پرتابل

بالا